Voda v krajině

Hydrologický cyklus

Autor: Ing. arch. Aleš Tomášek, Jan Bašta
Z pohledu člověka i ostatní přírody je hydrologický cyklus, česky koloběh vody, jedním z nejdůležitějších fyzikálních procesů probíhajících na Zemi. Jedná se o zdaleka největší látkový cyklus na povrchu naší planety, při kterém dochází k přesunu přibližně 500 tisíc kilometrů krychlových vody ročně. Hnací silou tohoto jevu je dopadající sluneční záření, které zahřívá povrch Země a způsobuje výpar vody. Vzniklá vodní pára je atmosférickým prouděním transportována ve formě mraků i na velmi značné vzdálenosti, dokud nedojde opět k její kondenzaci a návratu zpět na povrch v podobě srážek.

 Tradičně rozlišujeme mezi velkým a malým koloběhem vody. Při velkém hydrologickém cyklu dochází k přenosu vody z oceánů na pevninu a následně k jejímu návratu zpět do oceánů prostřednictvím povrchového i podzemního odtoku. Při malém hydrologickém cyklu dochází k přenosu vody jen v rámci oceánů, nebo jen v rámci pevniny.

Skutečný pohyb vody je však mnohem složitější a rozmanitější. Lze si ho spíše představit jako nekonečné prolínání menších a větších cyklů, které vytváří kontinuální pohyb vody nejenom v atmosféře, na povrchu a pod zemí, ale i mezi jednotlivými skupenstvími.
 

Malý vodní cyklus pozitivně působí v krajině s dostatkem vody a vegetace a působí přímo na lokální klima. Přes den se zvolna zvedá vodní pára, která vystupuje vzhůru (evapotranspirace), díky slunečnímu záření, z vodních ploch, vegetace či půdy, na což se spotřebuje část sluneční energie. Dojde k poklesu tlaku a v noci, s poklesem teplot, vodní pára kondenzuje v podobě mlhy, rosy či mrholení. Díky změně tlaku je udržován stálejší pohyb vzduchu.[1]

Oproti tomu v území se zvýšeným odtokem (a nízkým místním odparem) se velká část energie přemění na teplo a území se otepluje. [2]

 

0
TISÍC KM3 VODY SE ROČNĚ VYPAŘÍ
0
TISÍC KM3 VODY ROČNĚ SPADNE NAD OCEÁNEM
0
TISÍC KM3 VODY ROČNĚ SPADNE NAD PEVNINOU


Vodní cyklus jako klimatizační jednotka planety

V případě vodního cyklu nejde jen o přesun vody, zcela zásadní jsou energetické dopady tohoto procesu. Voda je velmi specifická kapalina a má několik výjimečných vlastností. Mezi ně patří velmi vysoká měrná tepelná kapacita a velké skupenské teplo tání a vypařování. Zjednodušeně se dá říci, že je potřeba hodně tepla, aby se jednotka vody ohřála o stupeň celsia a ještě výrazně více tepla, aby se změnilo její skupenství, tedy aby se vypařila se nebo roztála.

Při ohřevu a vypařování vody dochází tedy ke spotřebě tepla, přicházejícího zejména jako krátkovlnné záření ze Slunce na Zemi. Vzniklá vodní pára stoupá do vyšších vrstev atmosféry, kde dochází k jejímu ochlazení a opětovné kondenzaci do kapalného skupenství. Při tom se uvolňuje skupenské teplo, které je z velké části vyzářeno zpět do vesmíru ve formě infračerveného záření. Na výpar vody se spotřebovává asi 85% tepla radiační bilance Země.

Intenzita slunečního záření dopadajícího na povrch Země se mění jak v prostoru (se zeměpisnou šířkou se zmenšuje), tak v čase (v denních či ročních cyklech). Rozdíly v množství přicházející energie mohou být značné a je to právě voda a její cykly, které pomáhají stabilizovat místní klima a zabraňují teplotním extrémům. V místech planety, kde je velmi málo vody například v pásu subtropických pouští může docházet k výkyvům teploty mezi dnem a nocí až o 50 °C, což ukazuje, jak významnou stabilizační úlohu voda hraje.

 

Zdroje vody u nás 

Česká republika je vnitrozemským státem s velmi specifickým postavením v rámci hydrologického cyklu. Naše území se nachází v horních částech tří hlavních povodí (Labe, Dunaje a Odry), což znamená, že prakticky všechna voda od nás odtéká a celé naše vodní bohatství je tvořeno pouze atmosférickými srážkami.

Roční úhrn srážek je vzhledem k výškové rozmanitosti našeho území velmi proměnlivý a pohybuje se od 410mm ve srážkovém stínu Krušných hor, až po 1700mm v Jizerských horách. Na více než 60% našeho území je však průměrný úhrn srážek 600-800mm. Další významnou charakteristikou je časové rozložení a intenzita jednotlivých srážek. Chod srážek u nás lze popsat jako kontinentální s maximem v létě (40% srážek) a minimem v zimě (15% srážek). Na jaro připadá 25% a na podzim 20% srážek. Nesmírně důležité je, zda zimní srážky vypadnou v podobě sněhu a vydrží jako sněhová pokrývka až do jara, kdy roztají, nebo odtečou již v průběhu zimy. V létě pak velmi záleží na tom, zda jsou srážky rovnoměrné, nebo ve formě intenzivních přívalových dešťů.

Neméně důležitým faktorem ovlivňujícím koloběh vody je charakteristika území, na které srážky dopadají. Z hlediska rychlosti odtoku vody je zcela zásadní rozdíl mezi urbanizovaným územím s dešťovou kanalizací, zemědělskou krajinou s průmyslově obhospodařovanými poli a přírodním lesem, či mokřady.

Podzemní vody

Autor: Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.

Tento text je výtahem z knihy Krásného a kol. (2012), pokud není uvedeno jinak.

Využívání podzemní vody

Podzemní voda je narozdíl od povrchové vody ve vodních tocích a nádržích skrytá, jejími jedinými projevy na povrchu jsou prameny a zamokřená místa. Díky tomu je lépe (ale ne dokonale) chráněná před znečištěním z povrchu, její objem méně kolísá během času a má často lepší kvalitu pro využití lidmi než voda povrchová.

Využívání podzemních zdrojů oproti povrchovým se různí oblast od oblasti. U nás je téměř polovina celkového objemu vody využívaného lidmi z podzemních zdrojů (Frajer a Pavelková Chmelová, 2012, uvádějí 46 %). Na Slovensku je podíl podzemní vody na zásobování kolem 80 % (viz Veda na dosah), v Německu je poměr obdobný, kolem 70 %, přičemž dalších 9 % je jímáno z pramenů (viz Water Supply and Sanitation in Germany). V Rakousku je dokonce 99 % využívané vody z podzemí (Schönerklee, 2008). Opačný poměr využívání mají v Polsku (Banasik a Mori, 2002, uvádějí 16 %) a v Maďarsku (Freshwater Country Profile Hungary uvádějí v průměru kolem 13 %). Tyto rozdíly jsou dány kvalitou, množstvím a možnostmi tvorby podzemní vody v porovnání s kvalitou a množstvím povrchové vody dostupné na tom kterém území. 

Zdroje podzemních vod a jejich doplňování

Podzemní voda zřídkakdy tvoří podzemní jezera a toky, jak vídáme ve filmech. Takové jevy jsou běžné jen v krasech. Podzemní voda typicky zaplňuje póry mezi zrny hornin (např. v pískovcích) a pukliny v masivnějších horninách.

Ani v podzemí ale voda není v klidu. Geologická stavba a odlišná struktura hornin způsobuje, že mají různý obsah vody, a nezávisle na něm může voda těmito tělesy proudit různě rychle. Na základě tohoto a dalších faktorů lze vymezit oblasti --- tzv. zvodněné systémy, kde podzemní voda proudí relativně nezávisle na proudění v okolních geologických tělesech.

Proudění podzemní vody je sice dáno cestami, kudy může proudit, ale hnané je odlišnými tlakovými podmínkami v různých částech zvodněných systémů. Každý zvodněný systém má místa, kudy do něj voda vstupuje (zasakováním ze srážek a povrchových toků), a místa, kudy jej opouští (prameny, vývěry do povrchových toků apod.). Doplňování vody v jedné části a její úbytky jinde vytvářejí rozdíly v tlakových poměrech, navíc v různých nadmořských výškách, resp. hloubkách zvodněného systému.

Z hlediska využívání podzemní vody je důležité nejen kolik vody se v daném zvodněném systému nachází, ale také jak snadno jím může proudit a jak hojně je doplňována.

Podzemní voda je součástí oběhu vody na Zemi. Do podzemí se dostává vsakováním  dešťových srážek a tajícího sněhu, z povrchové vody (rybníků, řek, ale i z dočasných nahromadění povrchové vody v nízko položených územích apod.), jde o tzv. přírodní zdroje podzemní vody. Při doplňování podzemní vody ale hraje roli i lidská činnost, tzv. umělé zdroje (úniky z vodovodních a kanalizačních sítí, přebytky ze zavlažování na polích, záměrná umělá infiltrace vody pro účely zásobování pitnou vodou apod.) a indukované zdroje (přetékání vody z blízkých povrchových toků, nádrží a okolních hydrogeologických těles vyvolané nadměrným čerpáním).

Propustnost hornin určuje, jaké množství vody je hydrogeologické prostředí schopné přivést ke studnám a jiným jímacím objektům. Neznamená to ale, že daný zvodněný systém je schopný takové množství vody dodávat dlouhodobě. To je dáno množstvím vody doplňované do daného zvodněného systému za přírodních podmínek, tj. přírodními zdroji. Ne všechna srážková voda se totiž stane vodou podzemní. Větší část běžných srážek zůstane v přípovrchové půdní vrstvě a postupně se odpaří, nebo je využitá rostlinami. Teprve déletrvající, intenzivnější srážky nebo série srážek prosytí půdu dostatečně, aby část jejich vody prosákla hlouběji (Tesař, 2010). Procentuální podíl srážkové vody, která se dostane do podzemí, ať již přímo ze srážek či nepřímo zasáknutím povrchové vody, je klíčový pro stanovení přírodních zdrojů podzemní vody a nazývá se infiltrace.

Velikost infiltrace závisí na svažitosti terénu, typu půdy a charakteru vodou nenasycené zóny mezi půdní vrstvou a hladinou podzemní vody, velikosti, trvání a charakteru srážek, výparu, typu vegetace a řadě jiných faktorů. Infiltrace je ale také ovlivněná využitím daného území. Ve městech je infiltrace menší oproti mimoměstské krajině. Městská zeleň s povrchem vhodným pro infiltraci tvoří jen omezenou část celkové plochy. Většina srážkové vody steče po nepropustných površích střech, chodníků a silnic a je velmi rychle odvedena kanalizací do vodotečí bez možnosti se vsáknout, nepočítáme-li netěsnosti kanalizačních systémů. V zemědělsky využívané krajině záleží na typu zemědělství, plodinách a režimu obdělávání půdy. Velká část vody se odpaří, nebo ji využijí rostliny. Průměrná infiltrace pro Českou republiku se odhaduje na 12 %.

Podzemní voda proudí zvodněným systémem z míst, kde infiltruje, k místům vývěru, případně k jímacím objektům. Rychlost proudění podzemní vody se pohybuje od několika milimetrů za rok (typicky ve velkých hloubkách nebo v málo propustných horninách) až po několik decimetrů za den ve velmi propustných štěrcích velkých říčních niv. Speciálním případem jsou krasy. Voda v nich proudí jeskyněmi a kanály bez významných překážek. Rychlosti se pohybují řádově v jednotkách až desítkách kilometrů za den, podle stavu vody na povrchových tocích, které vodu do podzemí dodávají (Kůrková, 2010).

Voda urazí pod zemí vzdálenost několika set metrů až několika desítek i stovek kilometrů, podle rozměrů zvodněného systému, ve kterém se pohybuje. Doba zdržení se proto pohybuje ve velmi širokém rozmezí. V krasu to může být pár hodin (např. citace uvádí v Moravském krasu dobu zdržení ve vybraných krasových kanálech 5-10 hodin), zatímco v hlubších částech některých našich sedimentárních pánví se nachází voda stará i desítky tisíc let, např. v české křídové pánvi v povodí Liběchovky až 40-50 tisíc let. Typické hodnoty ale bývají v řádu let až desítek let. Nejstarší voda, která u nás přirozeně vyvěrala na povrch, je termální voda ve Velkých Losinách, stará 34 000 let (v současnosti je jímaná vrtem).
 

Nadměrné využívání podzemních vod

Intenzivní čerpání může v první řadě vyvolat příliš rychlé proudění vody v těsné blízkosti studny. Podzemní voda pak s sebou začne unášet malé částečky horninového prostředí, zrnka prachu a jemného písku (Šráček, Datel, Mls, 2000). Ty se ve studně usadí a zanesou ji. Pokud se dostanou i do čerpadla, mohou je poškodit, nebo úplně zničit.

Čerpání podzemní vody je vždy doprovázeno změnou tlakových poměrů a případně snížením hladiny podzemní vody v okolí jímacího objektu. Dosah tohoto ovlivnění záleží především na vydatnosti čerpání a na typu horniny, která vodu vede, ale i na dalších faktorech. Dostatečně velká změna může vyvolat přetékání vody z okolních geologických těles, zejména z nadloží nebo podloží využívaného tělesa nebo z povrchových vod. Kvalita podzemní vody se tak může významně zhoršit.

Samotný odběr pochopitelně snižuje odtok podzemní vody z daného zvodněného systému. Může tak dojít k snížení vydatnosti pramenů, případně až k jejich zániku. U nás bylo v minulosti zaznamenané ,,zmizení'' několika velkých pramenů v české křídové pánvi i jinde. Např. v Mělnické Vrutici zanikl pramen s vydatností až 250 l/s po tom, co bylo v 70. letech 20. stol. uvedeno do provozu jímací zařízení v nedalekém Řepínském dolu. Jednalo se o přirozenou reakci boleslavsko-mělnického zvodněného systému na nové čerpání nedaleko pramene a jeho přírodní zdroje tím zdaleka nebyly překročeny.

Dále může docházet ke snížení minimálních průtoků na vodních tocích, které odvodňují daný zvodněný systém. Hladiny v řekách a potocích budou v suchých obdobích níže, než by odpovídalo dosavadnímu režimu, některé toky mohou během sucha zcela vyschnout. Mokřady se mohou zmenšit, nebo úplně vyschnout. Následkem toho mohou být narušeny, nebo úplně zničeny ekosystémy vázané na tato místa.

Nemusí k tomu ale dojít jen zvýšeným čerpáním. Celkové nadužívání je výsledkem využívání zvodněného systému nad rozumný podíl jeho přírodních zdrojů. A stejně jako se mění v čase naše potřeba vody, i přírodní zdroje jsou rok od roku jiné. Jejich proměnlivost je z části tlumená a kompenzovaná přítomným objemem vody, který funguje jako přirozená zásoba pro období sucha, i kapacitou zvodněného systému přijímat vodu navíc během tání sněhu, větších srážek a delších deštivých období (omezujícím faktorem je pak spíše rychlost infiltrace než kapacita). Zásoba i volná kapacita jsou samozřejmě omezené a liší se případ od případu.

Použitá literatura

Banasik, K., Mori, K. (2002): Present state of water resources in Poland. 83-88.
Frajer, J., Pavelkova Chmelova, R. (2012): Water resources and water supplying in the Czech republic: Outlook and historical context (Case study: Čáslav region).
Freshwater Country Profile Hungary: dostupné na http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/hungary/Hungarywater04f.pdf

Krásný, J. a kol. (2012): Podzemní vody České republiky. ČGS, Praha
Kůrková I. (2010): Charakter proudění a šíření hydraulické odezvy ve vybraných jeskyních Moravského krasu. Diplomová práce UK PřF
Schönerklee M. (2008) Advances in Managing Austria’s Water Resources. In: Gönenç İ.E., Vadineanu A., Wolflin J.P., Russo R.C. (eds) Sustainable Use and Development of Watersheds. NATO Science for Peace and Security Series (Series C: Environmental Security). Springer, Dordrecht
Šráček, O., Datel, J. V., Mls, J. (2000): Kontaminační hydrogeologie. Karolinum, Praha
Tesař, M., ústní sdělení.
Water Supply and Sanitation in Germany: dostupné na https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Germany#Water_resources_and_public_water_supply
využití na Slovensku: http://vedanadosah.cvtisr.sk/slovensko-je-krajina-kvalitnej-pitnej-vody

Voda dialogy

Povrchová voda

Autor: Ing. arch. Aleš Tomášek, Jan Bašta

Odtok vody z území

Část dešťové vody se po dopadu na zem zasákne do půdy, zbytek odtéká po povrchu drahami soustředěného odtoku do nejbližší vodoteče a následně říční sítí pryč z našeho území – to tvoří povrchové vody.

Ve chvíli kdy zasáknutá voda nasytí půdní profil, dochází k podpovrchovému odtoku z území, ale také k zasakování části této vody do hlubších horizontů podzemních vod, kde se může zadržet ve zvodních i po velmi dlouhou dobu. Odtok podzemní vody se nazývá základní odtok a je mimořádně důležitý zejména v období srážkového deficitu (sucha), protože v této době vytváří podstatnou část celkového odtoku z území.

Půdní voda je hlavním zdrojem vody pro růst rostlin, a tedy i pro zemědělskou produkci, a její dostatek ve vegetačním období na jaře a létě významně ovlivňuje velikost úrody. Doba, po kterou se voda udrží v půdě, závisí mimo jiné na množství organické hmoty, kterou půda obsahuje. Organická hmota působí jako houba, která vodu nasákne a posléze ji pomalu pouští.

Množství vody, které se může zasáknout do podzemí, je ovlivněno mnoha faktory od geologické skladby podloží, přes mocnost a kvalitu půdy, její nasycení předchozími srážkami, velikostí sklonu svahu, charakterem rostlinného pokryvu až po intenzitu dešťové srážky.

 

Role půdy

Půda je často opomíjená, jako bychom po ní jen šlapali. Ale i na našem území dává růst lidské obživě tisíce let - třeba i sedm tisíc let. A při dobrém hospodaření je stále úrodná. Lidé měli k půdě úctu a pevný vztah. Přibližně od vzniku roku 1890 ale pomalu ztrácíme ornou půdu. Zástavbou, ale také neuctivým hospodařením - nadměrným používáním hnojiv a pesticidů [10], ztrátou organické hmoty, pojezdy těžké techniky a dalšími.[11]

Centimetrová vrstva půdy vzniká desítky až tisíce let, ohleduplným hospodařením dosáhneme toho, že tato malá vrstva nepřijde nazmar během pár let. [12][13]

Proč je tedy půda důležitá, bavíme-li se o vodě? Mezi půdou a vodou dochází k velkému množství různých interakcí. Má úžasné vlastnosti, které se dají využít při navrhování přírodě blízkých opatření potřebných pro návrat k harmonickému ekosystému.[14]

Půda se nachází prakticky v každém ekosystému - jako modelový příklad si vezměme ale orné půdy (více než polovina rozlohy ČR je zemědělská půda, z toho téměř tři čtvrtiny půda orná).

Zdravá živá půda má schopnost být tím největším zásobníkem vody. Struktura půdy a její další vlastnosti ovlivňují pohyb vody a její zadržování. Důležitý a zásadní je obsah organické hmoty, včetně půdních organismů, a s tím související obsah a kvalita humusových látek.

Každá složka neuctivého hospodaření přispívá k horším půdním vlastnostem a její neschopnosti vázat vodu. Mezi další negativní vlivy patří eroze půdy, která způsobuje vznik krusty na povrchu. To zapříčiňuje zrychlení odtoku srážkových vod. I půda sama je jako propojený organismus. [15][16][17][18][19][20][21][22][23]:KUTÍLEK, Miroslav. Půda planety Země. Praha: Dokořán, 2012. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-7363-212-0.] 

Význam půdy pro zadržení vody v krajině

Rostliny a voda

 

Co rostlina potřebuje ke svému růstu? Vodu, vzduch, světlo, teplo a živiny. Světlo a teplo dává Slunce. Vzduch – hlavně oxid uhličitý a kyslík – atmosféra. Vodu s živinami rostlina čerpá z půdy. Dostupná voda v půdě je tedy zásadní.

 

Kulturní krajina

Žijeme na území, které je zcela produktem naší činnosti, a neporušená původní přírodní krajina se u nás prakticky nevyskytuje. Bohužel posledních sto padesát let našich zásahů se neslo v duchu systematického odvodňování a vysušování krajiny ať již záměrného, či jako vedlejší produkt jiných činností.

Nejdříve jsme potřebovali splavnit velké řeky, tak jsme od poloviny 19. století začali narovnávat a opevňovat jejich koryta. Postupem času jsme takto upravili i menší vodní toky v zemědělské krajině, a dokonce i v lesích. Důsledkem je zkrácení našich řek řádově o tisíce a tisíce kilometrů, což samozřejmě zvětšilo jejich spád a tím se urychlil odtok vody. Podstatně horším důsledkem této činnosti je, že opevněním koryt došlo k odpojení říčních niv. Říční niva je území podél vodního toku, kam se řeka může přirozeně rozlévat v době zvýšených průtoků a kde se tak může přirozeně akumulovat a značné množství vody, které se pak uvolňuje v suchém období.

Po druhé světové válce po únorovém puči jsme po vzoru Sovětského svazu kolektivizovali zemědělství a při tom rozorali meze a scelili pole do velkých lánů. Skutečným důvodem této činnosti bylo zničit zemědělský stav, který jako jediný mohl ohrozit komunistickou nadvládu, a vymazat vlastnické vztahy z krajiny. Bohužel jsme při tom zničili krajinnou strukturu, která nebyla nahodilá, a kterou jsme budovali po staletí. Drobná mozaika polí a mezí byla uspořádána tak, aby zabránila zrychlenému odtoku vody, který způsobuje erozi a odnáší drahocennou půdu.

Socialistický stát pak v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století vybudoval rozsáhlý meliorační systém, který systematicky odvodnil přes 1,2 milionu hektarů zemědělské půdy, z čehož 1/3 z této plochy byla nevhodným centrálním plánováním odvodněna zcela zbytečně.

Současné průmyslové zemědělství ještě dále zhoršuje schopnost krajiny zadržet vodu. Zejména používáním těžké techniky, která hutní spodní vrstvy půdy, se zmenšuje schopnost půdy zasakovat vodu do hlubších vrstev. Masivní používání průmyslových hnojiv a chemických postřiků pro dosažení velkých hektarových výnosů snižuje obsah organických látek v půdě. Podíl organické hmoty v půdě zásadním způsobem ovlivňuje její schopnost pojmout vodu. Pěstování nevhodných širokořádkových plodin, jako je například kukuřice, bez podsevu, a tudíž na obnažené půdě, pak na velkých lánech vytváří podmínky pro rychlý povrchový odtok způsobující vodní erozi. Ztracená půda navíc zanáší koryta řek.

Samostatnou kapitolou jsou monokulturní stejnověké lesní porosty. Ty jsou protkané sítí těžebních cest, které mnohdy fungují jako velmi efektivní drenáž umožňující rychlý odtok srážkové vody z lesa. 

 

Živá voda v České krajině

 Klimatická změna

Větší množství zachycené energie ze Slunce, které je větší díky většímu obsahu oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře , pochopitelně ovlivňuje i hydrologický cyklus. Klimatický systém planety je velmi složitý nelineární systém a je obtížné jednoduše popsat změny, ke kterým dochází.  Velmi zjednodušeně řečeno, v teplejším světě dochází k častějším výskytům extrémních projevů počasí. Je více bouří a hurikánů a jsou silnější. Častěji se vyskytují velké srážkové události způsobující rozsáhlé povodně a na druhé straně suchá období jsou delší a postihují celé regiony. V létě pak přicházejí delší a intenzivnější vlny veder.

Konkrétně na našem území je potřeba se připravit na oba extrémy, a to jak na častější výskyt povodní, přívalových i regionálních, tak na delší období sucha doprovázené vlnami veder. Z výše zmíněných extrémů je sucho a jeho dopady pro společnost závažnější a nebezpečnější.

 

Spotřeba vody

Autor: Jan Bašta


Voda je nezbytná chemická látka, kterou potřebujeme k existenci a k celé řadě dalších, s existencí spojených, činností.

 V Evropě je průměrně 50 % vody použito v zemědělství* (zavlažování), 25% pro domácí/veřejné užití a 25% v průmyslu a energetice** (ke chlazení v elektrárnách).

Země jižní Evropy používají nejvíce vody pro zemědělství* (zavlažování). Země střední a severní Evropy používají nejvíce vody v energetice**, průmyslu a v domácím/veřejném užití.***

*Ztráta vody v zemědělství je způsobena převážně evapotranspirací - odparem a výdejem vody z povrchu vegetace.[5]

**Nepočítají se vodní elektrárny, mají vliv na životní prostředí, ale voda, která je použita při výrobě energie se vrací zpět do přírody. Při chlazení (převážně v jaderných a tepelných elektrárnách) je velké množství vody vypařováno.

***Všechny data podle EEA. [1]

V ČR je přibližně 40% vody využito v energetice, 38% ve domácím/veřejném užití, 20% v průmyslu a jen malá část asi 2% v zemědělství a ostatních odvětvích (jako stavebnictví).[6] [7]

V ENERGETICE40%
PRO DOMÁCÍ A VEŘEJNÉM VYUŽITÍ38%
PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ20%

Jinde na světě, může být situace ale úplně jiná, například v Indii je použito asi 86 % vody v zemědělství*, 5 % v průmyslu a energetice** a 8 % v domácím/veřejném užití. [2] Indie je nejen druhá nejlidnatější země (přibližně v roce 2025 bude první), ale také přední vývozce plodin (rýže, bavlny, cukrové třtiny, …). [3] Přesto se Indie, potýká s velkým problémem zajištění pitné vody pro obyvatele a podle dostupných informací v roce 2018 asi 600 milionů lidí čelilo velkému nedostatku pitné vody. [4]

V ČR je spotřeba jídla složena převážně z obilovin, brambor, masa, mléka a vajec. [10] Jaká je potřeba vody jednotlivých plodin? Pro představu uvádíme plodiny v jednotce energie doporučované za den (kolik litrů vody je potřeba na denní přísun energie v podobě jednotlivé plodiny), což je 2000kcal.

Další podtémata živé krajiny