Živá krajina

Pro více informací koukněte níže

Co je vlastně krajina?

Krajina České republiky vznikla dlouhodobým působením nejen přírody ale i člověka, proto o ní mluvíme jako o kulturní krajině.

Naše krajina je mimořádně pestrá, protože je vytvořena z mixu velmi odlišných území na malé ploše. Například ze zemědělských ploch, jako jsou pole, louky, sady a vinice, nebo z vodních ploch, mokřadů a vodotečí.  V současnosti rychle ubývá lesních ploch v důsledku kůrovcové kalamity, která mění tvář tuzemské krajiny. 

Jednotlivé segmenty území mají určité vlastnosti, díky kterým dokážeme předvídat, jak jsou schopny zadržovat vodu, zda v nich bude žít hodně živočichů - a dokonce i určit, jaké druhy to zřejmě budou.  V neposlední řadě i to, jaké budou mít finanční přínosy pro člověka. 
PROBLÉMY:

Občas se nám stane, že se trochu zasníme a zapomeneme na některé limity, které naše krajina má. V současné době se na mnoha místech v krajině hospodaří tak, abychom z ní získali co nejvíce. To na první pohled nepůsobí vůbec špatně. Problém nastává ve chvíli, kdy krajina začne přicházet o důležité vlastnosti, jako je například stabilita a rozmanitost. 

Pokud nebudeme mít stabilní a rozmanitou krajinu, která je zatížena lidskou činností jen přiměřeně a harmonicky, pak přijdeme o některé důležité funkce.

Velkým tématem současnosti je zadržení vody v krajině. Naše zemědělské i zastavěné plochy přestávají zpomalovat odtok srážek. Tím se zvyšuje riziko povodní a současně se nám začínají tenčit zásoby pitné vody. Tu přitom čerpáme z 48 % z podzemních zdrojů. (Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2018) 

Další funkcí, která je ohrožena je tvorba a zachování kvalitní půdy, která nám zaručí schopnost produkovat kvalitní a zdravé potraviny. Půda je ohrožena erozí (větrnou či půdní), nadužíváním chemických látek a s ním spojeným úbytkem půdních mikroorganismů, které jsou nezbytné pro udržení úrodnosti. 

Čím více se snažíme zvýšit naše zisky, tím stále více usilujeme o rozšíření jedné plodiny na co největší ploše. Kvůli tomu zmizely z krajiny drobné prvky, jako jsou remízky, meze, mokřady, aleje a polní cesty. Tím vymizel i prostor pro živočichy a rostliny. Přicházíme tak o biologickou rozmanitost krajiny, takzvanou biodiverzitu.  

Všechny tyto problémy mohou být výrazně prohloubeny nadcházející klimatickou změnou a stupňujícím se cenovým tlakem na zemědělskou velkovýrobu. 

JAK MŮŽEME ZACHRÁNIT KRAJINU?

Zemědělství může krajinu a životní prostřední buď poškozovat, nebo naopak, pokud je děláno správně, zlepšovat a uzdravovat.


Image

Videa o krajině

Změň to!

Máš chuť to změnit? Zachovat krajinu v takovém stavu aby ji mohli využívat i naši potomci? my lidé může me naši krajinu a životní prostřední buďto zhoršovat nebo, pokud o budeme jednat správně tak naopak zlepšovat a uzdravovat.

Doprovodné materiály